PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

MARATON KONKURSÓW: I ♥ SPORT

kw. 5, 2023

 

MARATON KONKURSÓW #20LATPRZYGÓD

I ♥ SPORT

 

Kochasz SPORT tak samo jak my?

Dołącz do konkursu I♥SPORT i WYGRAJ VOUCHER O WARTOŚCI 2000 ZŁ!

 

 

Jak to zrobić? To proste, jak wskoczyć do jeziora z SUP-u!

 

W komentarzu pod postem konkursowym na FACEBOOKU dodaj zdjęcie, na którym Ty (lub Twoje dziecko, jeśli jesteś rodzicem) uprawiasz sport lub inną aktywność sportową.

 

Po zakończeniu konkursu 3 zwycięzców, którzy zbiorą najwięcej polubień pod swoim komentarzem z konkursowym zdjęciem, otrzymają nagrody:

 

  • 1 miejsce: VOUCHER o wartości 2 000,00 zł NA OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY Z OFERTY SUN SPORT LATO 2023

  • 2 miejsce: KARTA RABATOWA o wartości 300 ZŁ NA OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY Z OFERTY SUN SPORT NA LATO 2023

  • 3 miejsce: PAKIET SunSportowych GADŻETÓW o wartości 100 zł.

 

Voucher i rabat nie łączą się z innymi rabatami i promocjami na obozy letnie SUN SPORT oraz nie dotyczą Boskich wakacji.

 

Konkurs startuje 05.04.2023 i trwać będzie do 18.04. (do godziny 15:00). Wyniki ogłosimy na SunSportowym FACEBOOKU 19.04.2023.

 

Pamiętajcie! Biorąc udział w konkursie akceptujecie jego regulamin.

 

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia :D.

 

Ekipa Sun Sport 😀

 

__________

 

Regulamin konkursu “I LOVE SPORT”

 

I. Postanowienia ogólne:

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie “I LOVE SPORT”.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii, jako formy artystycznego wyrazu oraz promowanie w społeczeństwie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
3. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage SUN SPORT pod adresem:
https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport/

4. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek, adres: ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz (dalej: „Organizator”).
5. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem pisząc wiadomość prywatną za pośrednictwem komunikatora Messenger na portalu Facebook lub pisząc na adres e-mail: marketing@sun-sport.pl.
7. Zgłaszając się do Konkursu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

II. Uczestnicy konkursu:

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:
a) w chwili zgłoszenia do konkursu ukończyła lat 13;
b) posiada konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook;
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa:

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zdjęcia Uczestnika lub dziecka uczestnika obrazującego sportową aktywność dzieci i młodzieży w komentarzu do opublikowanego przez Organizatora postu z ogłoszeniem o Konkursie.
2. Za zgłoszenie do udziału w Konkursie uważa się zamieszczenie w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs komentarza konkursowego spełniającego warunki opisane w punkcie poprzedzającym. Inna forma przesłania informacji Organizatorowi nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3. Zwycięzcą zostaje osoba, której opublikowane zdjęcia, zgodne z tematem konkursu, zdobędzie najwięcej polubień (wszystkie rodzaje pozytywnych reakcji w postaci ikonek funkcjonujących na Fb: „Lubię to!”, „Super”, „Trzymaj się”, „Wow”) w okresie trwania konkursu.
4. W trakcie Konkursu przy komentowaniu konkursowego postu zakazuje się:

a) używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna);
b) zgłaszania do Konkursu tekstu lub zdjęć:
– przedstawiających treści o charakterze bezprawnym lub o charakterze pornograficznym lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nagość, prezentowanie znaków lub symboli uznawanych za niedozwolone);
– naruszających w jakimkolwiek zakresie prawa autorskie przysługujące osobom trzecim.

Takie komentarze będą niezwłocznie usuwane przez Organizatora a Uczestnik zamieszczający takie treści zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

5. Uczestnicy mogą dodawać komentarze konkursowe od dnia 05.04.2023 r. do dnia 18.04.2023 r. do godz. 15:00.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w odrębnym poście opublikowanym na fanpage Organizatora w serwisie Facebook nie później niż dwa dni robocze po zakończeniu Konkursu. Wyniki ustalone w sposób, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego działu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu ma charakter publiczny. Publikacja:
a) nazwy (w tym imienia i nazwiska)
b) konkursowego zdjęcia
Uczestnika będącego laureatem Konkursu w poście z wynikami Konkursu stanowi część procedury konkursowej. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik akceptuje również taki sposób ogłoszenia wyników.
8. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenie o treści:
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród Uczestnikom, jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku Sun Sport Jolanta Walas-Zdunek, ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook:
https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport/
W związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.
9. Nagroda – Organizator konkursu przewiduje wyłonienie trzech zwycięzców, których komentarze ze zdjęciem zbiorą najwięcej polubień.
a. Nagroda za 1 miejsce: miejsce VOUCHER NA OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY Z OFERTY SUN SPORT LATO 2023* o wartości 2 000,00 zł*
b. Nagroda za 2 miejsce KARTA RABATOWA o wartości 300 ZŁ NA DOWOLNIE WYBRANY OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY Z OFERTY SUN SPORT NA LATO 2023**
c. Nagroda za 3 miejsce PAKIET SunSportowych GADŻETÓW o wartości 100 zł.
*Organizator, w chwili rezerwacji obozu przez Zwycięzców konkursu, zaproponuje wszystkie dostępne opcje pobytu oraz terminy dopasowane do wieku dzieci. W przypadku, w którym Zwycięzca wybierze obóz o wyższym łącznym koszcie niż wskazany w Voucherze, może wykorzystać Voucher i dopłacić pozostałą różnicę w wartości. Koszt obozu oznacza koszt bez rabatów i kodów promocyjnych. Voucher nie może być wykorzystany do opłacenia obozu, który został już zarezerwowany do momentu ogłoszenia konkursu.
** Rabat nie sumuje się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Sun Sport.

10. Organizator przyzna nagrodę dla trzech uczestników – reprezentantów placówki oświatowej.
11. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Po odebraniu przyznanej nagrody Uczestnik może przenieść własność nagrody na osobę trzecią.
12. W celu odebrania nagrody Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić otrzymaną wiadomość dotyczącą wygranej oraz przesłać do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Imię i nazwisko
b) Numer telefonu
d) Adres e-mailowy
c) Adres pocztowy
13. W przypadku, w którym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników na portalu Facebook, Uczestnik nie potwierdzi otrzymania wiadomości o wygranej oraz nie prześle Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, uznaje się, że Uczestnik ten zrzekł się przyznanej mu nagrody.
14. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Uczestnika Organizator dokonuje korekty ogłoszonych wyników tak jakby uczestnik zrzekający się nagrody nie brał udziału w Konkursie. Poprawione wyniki wraz z podaniem przyczyny korekty publikowane są przez Organizatora na zasadach ogólnych.
15. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w niniejszym Konkursie z uwagi na przedmiot Konkursu, sposób jego przeprowadzenia,
a także wartość tych nagród podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem PIT
(tzw. podatkiem od nagród).

 

IV Odpowiedzialność:

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook
w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V Przeniesienie praw autorskich do zdjęcia konkursowego oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku Uczestnika

 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie zdjęcie, do którego posiada pełnię autorskich praw majątkowych.
2. Z chwilą opublikowania wyników Konkursu Organizator nabywa nieodpłatnie od nagrodzonego Uczestnika autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego plakatu konkursowego. Nabycie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji:
a) utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) tworzenia w dowolnej formie, w tym elektronicznej, kompilacji, zbiorów i zestawień fotografii konkursowych z wykorzystaniem przedmiotowego zdjęcia konkursowego;
c) rozpowszechniania zdjęcia w celach marketingowych na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach Organizatora na wykorzystywanych portalach społecznościowych
(w szczególności Facebook, Instagram, Youtube);
d) rozpowszechniania zdjęcia w materiałach promocyjnych i marketingowych Organizatora wydawanych w formie tradycyjnej (papierowej), jak np. katalogi, plakaty, ulotki, banery reklamowe.
3. W związku z nabyciem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych zdjęć konkursowych, z chwilą nabycia tych praw przez Organizatora Uczestnik udziela również Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka oraz tego Uczestnika utrwalonych na zdjęciu konkursowym dla celów promocyjnych i reklamowych Organizatora (zgodnie z polami eksploatacji wskazanymi w punkcie poprzedzającym).

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 05.04.2023 r. do dnia 18.04.2023 r. do godz. 15:00.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Kalisza (62-800 Kalisz)
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2023 r.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Szczegóły są na FACEBOOKU:

LATO 2023 - OBOZY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

PÓŁKOLONIE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

LATO 2023 - OBOZY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

PÓŁKOLONIE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

[metaslider id="69664"]
X
I