Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie) informujemy, że:
1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
2. Administratorem Twoich przekazanych przez Ciebie danych będziemy My – Organizator Aktywnego Wypoczynku SUNSPORT Jolanta Walas-Zdunek z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Częstochowskiej 25, NIP: 6181642951, adres e-mail: sun-sport@sun-sport.pl. nr tel. 62/ 502-45-40
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem pisząc na adres e-mail: sun-sport@sun-sport.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 62/ 502-45-40, 760-39-39 .
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celu udziału Twojej kandydatury w procesie rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia.
5. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane bądź powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
6. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w Naszych zbiorach danych osobowych w okresie prowadzenia przez Nas najbliższych rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowiska, tzn. przez okres 4 lat, następnie zostaną usunięte.
7. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.
8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
1. żądania od Nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z Naszych zbiorów (,,prawo do zapomnienia’’)
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

?

Śledź nas również na:

INSTAGRAMIE: sun_sport.pl

oraz

SNAPCHACIE: Sun Sport

KONTAKT

 

Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT
ul. Częstochowska 25,
62-800 Kalisz
tel. 62 502-45-40
tel. 62 760-39-39
tel. kom. 664-932-172 oraz 664-178-883

Biuro czynne od poniedziałku do piątku 8.00-17.00

Uwaga! Z przyczyn organizacyjnych w dniu 17 grudnia br. biuro będzie nieczynne 🙁

NEWSLETTER

X
I