PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. oraz 10.00-14.00 w sob. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. oraz 10.00-14.00 w sob. | tel. 602-119-000

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Ogólne rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi udział Twojej kandydatury w naszych procesach rekrutacyjnych.
 2. Administratorem Twoich danych będziemy My – Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek z siedzibą w Kaliszu (62-800), Szlak Bursztynowy 11, NIP:6181642951, adres e-mail: sun-sport@sun-sport.pl. nr tel. 62/ 502-45-40.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem pisząc na adres e-mail: sun-sport@sun-sport.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 62/ 502-45-40.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:
 • udziału Twojej kandydatury w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych w zakresie, w jakim udzieliłeś nam swojej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenia,
 • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z przebiegiem i wynikami procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia,
 1. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane bądź powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 2. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w naszych zbiorach wyłącznie przez okres trwania rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko. W przypadku, gdy udzielisz nam zgody na udział Twojej kandydatury w dalszych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na potrzeby kolejnych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 4 lat licząc od dnia przesłania nam wypełnionego formularza, następnie zostaną usunięte.

 3. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z Naszych zbiorów (,,prawo do zapomnienia’’)
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

 

 

W okresie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego ogłoszonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w procesie rekrutacji na wskazane w formularzu stanowisko poprosimy Cię o podanie informacji o przyjęciu przez Ciebie szczepionki przeciwko COVID-19 oraz o terminie tego szczepienia.

Uzyskanie przez nas tych informacji jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników wypoczynku oraz pozostałych członków kadry obozu
i personelu ośrodków, stanowiąc działanie mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Przetwarzanie przez nas tych informacji odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h-i Rozporządzenia 2016/679 (RODO) przy zachowaniu przez nas najwyższych standardów poufności opierających się na zasadach celowości oraz minimalizacji gromadzonych danych.

 

 

 

 

 

[metaslider id="69664"]
X
I