PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

#20LATPRZYGÓD: KONKURS WŚRÓD KADRY NA ZGRUPOWANIU

kw. 21, 2023

 

 

MARATON KONKURSÓW #20LATPRZYGÓD

 

KONKURS DLA KADRY PODCZAS ZGRUPOWANI 

 

 

Z radością witamy w gronie KADRY SUN SPORT zarówno nowe osoby, jak i znane już twarze naszej ekipy.

 

W terminie 20.04.-23.04. w naszym ośrodku MICHASIÓWKA w Giewartowie nad Jeziorem Powidzkim szkolimy się, uczestniczymy w warsztatach, bawimy się i przygotowujemy do pracy w sezonie wiosna/lato.

Aby rozbudzić wśród naszych uczestników kreatywność, ogłaszamy KONKURS dla kadry!

 

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA IMPREZY SUN SPORT

 

Warunki konkursu

 

• Pomyśl nad konkursowym pytaniem ↑

• Nagraj to na krótki filmik

• Wyślij film na adres mailowy kreatywni@sun-sport.pl do 24.04.2023 włącznie.

 

W dniu 25.04.2023 r. wszystkie filmy otrzymane od Uczestników zostaną opublikowane na stronie Sun Sport na TikTok: https://www.tiktok.com/@sun_sport_obozy.

 

Zwycięzcami zostaną te osoby, których filmiki zdobędą największą ilość WYŚWIETLEŃ

 

    • 1 miejsce: VOUCHER o wartości 500 zł

    • 2 miejsce: VOUCHER o wartości 300 zł

    • 3 miejsce: PAKIET SunSportowych GADŻETÓW o wartości 100 zł.

*UWAGA! Przy ustalaniu zwycięzców konkursu będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie wyświetlania na fanpage’u SUN SPORT. Wyświetlania z filmów, które zostały udostępnione z fanpage’a SUN SPORT na inne fanpage`y, strony i sieci społecznościowe, nie będą brane pod uwagę i nie będą sumowane.

 

Konkurs trwa od 25.04.2023 od momentu opublikowania wszystkich filmów do 01.05.2023 (do godziny 15:00). Ogłoszenie wyników odbędzie się 02.05.2023.

Pamiętajcie, im bardziej kreatywny będzie filmik, tym większe szanse na nagrodę!

 

 

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia :D.

 

Ekipa Sun Sport 😀

 

__________

 

Regulamin konkursu “DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA IMPREZY SUN SPORT”

 

I. Postanowienia ogólne:

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie “DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA IMPREZY SUN SPORT”.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja w społeczeństwie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
3. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage SUN SPORT w TikTok pod adresem: https://www.tiktok.com/@sun_sport_obozy, oraz wyświetlony poprzez fanpage w Facebook: https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport/.

4. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek, adres: ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz (dalej: „Organizator”).
5. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem pisząc wiadomość prywatną za pośrednictwem komunikatora Messenger na portalu Facebook lub pisząc na adres e-mail: marketing@sun-sport.pl.
7. Zgłaszając się do Konkursu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

II. Uczestnicy konkursu:

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:
a) w chwili zgłoszenia do konkursu ukończyła lat 13;
b) posiada konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook;
c) jest uczestnikiem zgrupowania kadry SUN SPORT, które odbędzie się w terminie 20.04.-24.04.2023 w ośrodku MICHASIÓWKA w Giewartowie.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa:

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest nagrywanie pod czas pobytu w ośrodku krótkiego filmiku na temat: Dlaczego warto przyjechać na imprezy SUN SPORT. Filmik musi być wysłany na adres mailowy kreatywni@sun-sport.pl do 24.04.2023 włącznie.
2. Za zgłoszenie do udziału w Konkursie uważa się wysłanie na adres mailowy filmiku spełniającego warunki opisane w punkcie poprzedzającym. Inna forma przesłania informacji Organizatorowi nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3. Zwycięzcą zostaje osoba, której opublikowany na fanpage’u SUN SPORT w TikTok’u filmik, zgodne z tematem konkursu, zdobędzie najwięcej wyświetleń w okresie trwania konkursu (od 25.04.2023 od momentu opublikowania wszystkich filmów do 01.05.2023 do godziny 15:00).
4. W trakcie Konkursu przy nagrywaniu filmiku konkursowego zakazuje się:

a) używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna);
b) zgłaszania do Konkursu filmików:
– przedstawiających treści o charakterze bezprawnym lub o charakterze pornograficznym lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nagość, prezentowanie znaków lub symboli uznawanych za niedozwolone);
– naruszających w jakimkolwiek zakresie prawa autorskie przysługujące osobom trzecim.

Takie filmiki będą niezwłocznie usuwane przez Organizatora a Uczestnik zamieszczający takie treści zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

5. Uczestnicy mogą wysyłać filmiki konkursowe od dnia 21.04.2023 r. do dnia 24.04.2023 r. do godz. 23:59.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w odrębnym poście lub relacji opublikowanymi na fanpage Organizatora w serwisach Facebook i TikTok nie później niż dwa dni robocze po zakończeniu Konkursu. Wyniki ustalone w sposób, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego działu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu ma charakter publiczny. Publikacja:
a) nazwy (w tym imienia i nazwiska)
b) konkursowego filmiku
Uczestnika będącego laureatem Konkursu w poście z wynikami Konkursu stanowi część procedury konkursowej. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik akceptuje również taki sposób ogłoszenia wyników.
8. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenie o treści:
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród Uczestnikom, jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku Sun Sport Jolanta Walas-Zdunek, ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook:
https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport/
W związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

9. Nagroda – Organizator konkursu przewiduje wyłonienie trzech zwycięzców, których filmiki zbiorą najwięcej wyświetleń na fanpage w serwisie TikTok*.

a. Nagroda za 1 miejsce: VOUCHER* o wartości 500,00 zł
b. Nagroda za 2 miejsce: VOUCHER* o wartości 300,00 zł
c. Nagroda za 3 miejsce: PAKIET SunSportowych GADŻETÓW o wartości 100 zł.

* UWAGA! Przy ustalaniu zwycięzców konkursu będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie wyświetlania na fanpage’u SUN SPORT. Wyświetlania z filmów, które zostały udostępnione z fanpage’a SUN SPORT na inne fanpage`y, strony i sieci społecznościowe, nie będą brane pod uwagę i nie będą sumowane.

10. Organizator przyzna nagrodę dla trzech uczestników.
11. Po odebraniu przyznanej nagrody Uczestnik może przenieść własność nagrody na osobę trzecią.
12. W celu odebrania nagrody Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić otrzymaną wiadomość dotyczącą wygranej oraz przesłać do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Imię i nazwisko
b) Numer telefonu
d) Adres e-mailowy
c) Adres pocztowy
13. W przypadku, w którym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników na portalu Facebook, Uczestnik nie potwierdzi otrzymania wiadomości o wygranej oraz nie prześle Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, uznaje się, że Uczestnik ten zrzekł się przyznanej mu nagrody.
14. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Uczestnika Organizator dokonuje korekty ogłoszonych wyników tak jakby uczestnik zrzekający się nagrody nie brał udziału w Konkursie. Poprawione wyniki wraz z podaniem przyczyny korekty publikowane są przez Organizatora na zasadach ogólnych.
15. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w niniejszym Konkursie z uwagi na przedmiot Konkursu, sposób jego przeprowadzenia, a także wartość tych nagród podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem PIT
(tzw. podatkiem od nagród).

 

IV Odpowiedzialność:

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalów Facebook i TikTok lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisów Facebook i TikTok.
w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
a) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
b) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
c) posługiwania się przez Uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia Uczestnikiem praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisam Facebook i TikTok.
4. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V Przeniesienie praw autorskich do zdjęcia konkursowego oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku Uczestnika

 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie filmik, do którego posiada pełnię autorskich praw majątkowych.
2. Z chwilą opublikowania wyników Konkursu Organizator nabywa nieodpłatnie od nagrodzonego Uczestnika autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego filmiku konkursowego. Nabycie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji:
a) utrwalania i trwałego lub czasowego publikowania filmiku;
b) tworzenia w dowolnej formie, w tym elektronicznej, kompilacji, zbiorów i zestawień filmików z wykorzystaniem przedmiotowego filmika konkursowego;
c) rozpowszechniania filmiku w celach marketingowych na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach Organizatora na wykorzystywanych portalach społecznościowych
(w szczególności Facebook, TikTok, Instagram, Youtube);

3. W związku z nabyciem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych filmików konkursowych, z chwilą nabycia tych praw przez Organizatora Uczestnik udziela również Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie swojego filmiku konkursowego dla celów promocyjnych i reklamowych Organizatora (zgodnie z polami eksploatacji wskazanymi w punkcie poprzedzającym).

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 25.04.2023 r. do dnia 01.05.2023 r. do godz. 15:00.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Kalisza (62-800 Kalisz)
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2023 r.

 

LATO 2023 - OBOZY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

PÓŁKOLONIE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

LATO 2023 - OBOZY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

PÓŁKOLONIE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

[metaslider id="69664"]
X
I