PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

LIVE Q&A: odpowiemy na wszystkie pytania

gru 11, 2023

 

 

Już w przyszłym tygodniu, 14 grudnia zapraszamy Was na LIVE dotyczący oferty LATO 2024

Zaplanujcie przyszły czwartek tak, aby o godzinie 19:00 być z nami!

 

 

Podczas LIVE przedstawimy obozy Sun Sport 2024 i doradzimy jak wybrać obóz pod kątem zainteresowań dziecka. Podpowiemy dla kogo najlepsze będą krótsze turnusy oraz, który ośrodek będzie lepszy dla 12-latków.

 

Dowiecie się jaki obóz wybrać na pierwszy samodzielny wyjazd dla Waszego dziecka. Odpowiemy także na Wasze pytania.

 

Dodatkowo będzie mnóstwo niespodzianek i interakcji!

 

Podczas LIVE’a wśród wszystkich uczestników zostanie przeprowadzony konkurs, którego zwycięzcy otrzymają w nagrodę VOUCHERY na pokrycie kosztów obozów z nowej oferty LATO 2024:

 

1 miejsce – voucher o wartości obozu*;

2 miejsce – voucher o wartości 300 zł**;

3 miejsce – voucher o wartości 100 zł**.

 

* Nagroda za 1 miejsce: voucher o wartości obozu*, pomniejszony o kwotę wpłaconej pierwszej zaliczki z uwzględnieniem rabatów i promocji obowiązujących w momencie rezerwacji obozu, ale nie większy niż 2000 zł;

** Vouchery nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

 

Pytanie konkursowe zostanie ogłoszone podczas LIVE’a. Pierwsi z Was, kto poprawnie odpowie na to pytanie, wygra nagrody!

 

Nie możecie tego przegapić! Do zobaczenia na żywo!

 

_________

Przejdź do fanpage’a SUN SPORT na Facebooku:

 

 

Regulamin konkursu „Zaloguj się do przygód”

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Zaloguj się do przygód”.
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja w społeczeństwie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz zachęcanie uczestników live do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony podczas wydarzenia na żywo na fanpage’u na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek, adres: ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz (dalej: „Organizator”).
 2. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 3. Nadzór nad   prawidłowością   i   przebiegiem   Konkursu, tj.   udzielaniem   informacji   na   temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem pisząc wiadomość na adres e-mail: marketing@sun-sport.pl.
 4. Zgłaszając się do Konkursu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

II. Uczestnicy konkursu:

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:
  a) w chwili zgłoszenia do konkursu ukończyła lat 13;
  b) posiada konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

III. Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa:

 1. Zasady konkursu będą ogłoszone podczas transmisji na żywo (LIVE), która będzie prowadzona poprzez fanpage SUN SPORT w Facebooku 14.12.2023 o godz. 19:00.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zostawienie komentarza podczas transmisji na żywo na fanpage’u SUN SPORT na Facebooku.
 3. Komentarz konkursowy powinien zawierać odpowiedź na pytania konkursowe, które będzie ogłoszone podczas transmisji na żywo.
 4. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, którzy jako pierwsi podadzą prawidłową odpowiedź.
 5. Za zgłoszenie do udziału w Konkursie uważa się zamieszczenie komentarza konkursowego podczas transmisji. Inna forma przesłania informacji Organizatorowi nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 6. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia konkursu do skończenia transmisji na żywo 14.12.2023.
 7. W trakcie Konkursu przy komentowaniu konkursowego postu zakazuje się:
  a) używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna);
  b) zgłaszania do Konkursu tekstu lub zdjęć:

– przedstawiających treści o charakterze bezprawnym lub o charakterze pornograficznym lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nagość, prezentowanie znaków lub symboli uznawanych za niedozwolone);

– naruszających w jakimkolwiek zakresie prawa autorskie przysługujące osobom trzecim.

Takie komentarze będą niezwłocznie usuwane przez Organizatora a Uczestnik zamieszczający takie treści zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora podczas transmisji na żywo. Dodatkowo wyniki będą ogłoszone w odrębnym poście i (lub) relacji opublikowanymi na fanpage Organizatora w serwisie Facebook nie później niż 2 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Wyniki ustalone w sposób, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego działu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu ma charakter publiczny. Publikacja:
  a) nazwy (w tym imienia i nazwiska)
  b) konkursowego komentarza.

Uczestnika będącego laureatem Konkursu w poście z wynikami Konkursu stanowi część procedury konkursowej. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik akceptuje również taki sposób ogłoszenia wyników.

 1. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenie o treści:

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród Uczestnikom, jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku Sun Sport Jolanta Walas-Zdunek, ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook:

https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport

W związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

 1. Nagroda – Organizator konkursu przewiduje wyłonienie trzech zwycięzców, którzy zostawią prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.
 2. Organizator Konkursu przyzna trzem laureatom nagrody w postaci voucherów na pokrycie kosztów obozu Sun Sport zorganizowanego przez Organizatora podczas turnusu 1 (23.06.2023 – 01.07.2023) lub turnusu 8 (23.08.2023 – 30.08.2023), zarezerwowanego przez nagrodzonego Uczestnika:

 

 • Nagroda za 1 miejsce: voucher o wartości obozu*, pomniejszony o kwotę wpłaconej pierwszej zaliczki z uwzględnieniem rabatów i promocji obowiązujących w momencie rezerwacji obozu, ale nie większy niż 2000 zł;
 • Nagroda za 2 miejsce: voucher o wartości 300,00 zł, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami;
 • Nagroda za 3 miejsce: voucher o wartości 100,00 zł, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

* Organizator w chwili rezerwacji obozu przez Zwycięzców konkursu, zaproponuje wszystkie dostępne opcje pobytu oraz terminy dopasowane do wieku dzieci. W przypadku, w którym Zwycięzca wybierze obóz o wyższym łącznym koszcie niż wskazany w Voucherze, może wykorzystać Voucher i dopłacić pozostałą różnicę w wartości.

 

 1. Nagroda nie może być wymieniona na inne nagrody rzeczowe. Po odebraniu przyznanej nagrody Uczestnik nie może przenieść własności nagrody na osobę trzecią.
 2. Nagrody w postaci voucherów nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów już zarezerwowanych obozów i dotyczą wyłącznie nowych rezerwacji.
 3. W celu odebrania nagrody reprezentujący Uczestnika Zgłaszający jest zobowiązany potwierdzić otrzymaną wiadomość dotyczącą wygranej w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 4. W przypadku, w którym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników na portalu Facebook, Uczestnik nie potwierdzi otrzymania wiadomości o wygranej oraz nie prześle Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, uznaje się, że Uczestnik ten zrzekł się przyznanej mu nagrody.
 5. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Uczestnika Organizator dokonuje korekty ogłoszonych wyników tak jakby uczestnik zrzekający się nagrody nie brał udziału w Konkursie. Poprawione wyniki wraz z podaniem przyczyny korekty publikowane są przez Organizatora na zasadach ogólnych.
 6. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w niniejszym Konkursie z uwagi na przedmiot Konkursu, sposób jego przeprowadzenia, a także wartość tych nagród podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem PIT (tzw. podatkiem od nagród).

 

IV. Odpowiedzialność:

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu serwisu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminów serwisu Facebook
  w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilów użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
  a) udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  b) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  c) naruszenia w jakikolwiek sposób praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook;
  d) uzyskania przez Organizatora wiarygodnych i niepodważalnych dowodów, że Uczestnik w jakikolwiek sposób sfałszował wyniki konkursu lub w inny bezprawny sposób wpłynął na te wyniki.
 4. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V. Postanowienia końcowe:

 

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie 14.12.2023 od momentu opublikowania transmisji do dnia do momentu jej skończenia.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Kalisza (62-800 Kalisz)
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2023 r.

 

OBOZY LETNIE 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

IMPREZY INTEGRACYJNE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

WYJAZDY RODZINNE

 

JUŻ WKRÓTCE

 
 
 

OBOZY LETNIE 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

IMPREZY INTEGRACYJNE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

WYJAZDY RODZINNE

 

JUŻ WKRÓTCE

 
 
 

[metaslider id="69664"]
X
I