PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

MAJÓWKA PEŁNA PRZYGÓD – KONKURS SUN SPORT

kw. 30, 2024

 

 

Dołączcie do naszego KONKURSU, który będzie trwał od 30.04.2024 do 13.05.2024 (do godz. 12:00).

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie?

 

Wystarczy umieści w komentarzu do postu konkursowego na naszym Facebooku zdjęcie swoje lub swojego dziecka związane z aktywnością sportową. Możecie zaprosić do zabawy swoich znajomych, aby polubili Wasze zdjęcie! Zdjęcie, które zbierze najwięcej polubień WYGRYWA!

 

A jest o co walczyć!

 

GŁÓWNĄ NAGRODĄ jest Voucher o wartości 2000 zł na obóz sportowo-rekreacyjny Sun Sport (turnus 1).

Drugie miejsce nagrodzimy Voucherem o wartości 500 zł na obóz sportowo-rekreacyjny (turnus 1)

A trzecie miejsce: Voucherem o wartości 300 zł na obóz sportowo-rekreacyjny (turnus 1)

 

 • Nagrody nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, z KDR.
 • Dotyczą tylko nowych rezerwacji i nie mogą być wykorzystane do obniżenia ceny już dokonanych rezerwacji.
 • Nie dotyczą Boskich Wakacji.
 • Mogą być przekazane do osoby trzeciej.

 

_________

Przejdź do profilu SUN SPORT na Facebooku, aby wziąć udział w konkursie.

 

 

 

Regulamin konkursu “MAJÓWKA PEŁNA PRZYGÓD”

 

 1. Postanowienia ogólne:

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie “MAJÓWKA PEŁNA PRZYGÓD”.

 1. Celem konkursu jest zachęcenie do kreatywności poprzez wykonywane zdjęcie oraz promowanie w społeczeństwie modelu aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież.
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage (profil firmowy) SUN SPORT w Facebook: https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport/.
 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek, adres: ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz (dalej: „Organizator”).
 4. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 5. Nadzór nad   prawidłowością   i   przebiegiem   Konkursu, tj.   udzielaniem   informacji   na   temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem pisząc wiadomość prywatną za pośrednictwem komunikatora Messenger na portalu Facebook lub pisząc na adres e-mail: marketing@sun-sport.pl.
 6. Zgłaszając się do Konkursu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

II. Uczestnicy Konkursu:

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:
  a) w chwili zgłoszenia do Konkursu ukończyła lat 13;
  b) posiada konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook;
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik nie ponosi żadnych opłat za uczestnictwo w Konkursie

 

III. Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa:

 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zdjęcia Uczestnika lub dziecka uczestnika obrazującego sportową aktywność dzieci i młodzieży w komentarzu do opublikowanego przez Organizatora postu z ogłoszeniem o Konkursie.
 2. Za zgłoszenie do udziału w Konkursie uważa się zamieszczenie w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs komentarza konkursowego spełniającego warunki opisane w punkcie poprzedzającym. Inna forma przesłania informacji Organizatorowi nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 3. Zwycięzcą zostaje osoba, której opublikowane zdjęcia, zgodne z tematem konkursu, zdobędzie najwięcej polubień (wszystkie rodzaje pozytywnych reakcji w postaci ikonek funkcjonujących na Fb: „Lubię to!”, „Super”, „Trzymaj się”, „Wow”) w okresie trwania konkursu.
 4. W trakcie Konkursu zakazuje się:
  a) używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna);
  b) zgłaszania do Konkursu informacji, w tym zdjęć i filmów:

– przedstawiających treści o charakterze bezprawnym lub o charakterze pornograficznym lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nagość, prezentowanie znaków lub symboli uznawanych za niedozwolone);

– naruszających w jakimkolwiek zakresie prawa autorskie przysługujące osobom trzecim.

Takie Odpowiedzi konkursowe i pozostałe komentarze będą niezwłocznie usuwane przez Organizatora a Uczestnik zamieszczający takie treści zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

 

 1. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, którego Odpowiedź konkursowa zdobędzie największą liczbę polubień (wszystkie rodzaje pozytywnych reakcji w postaci ikonek funkcjonujących na Fb: „Lubię to!”, „Super”, „Trzymaj się”, „Wow”) w okresie trwania konkursu, tj. od 30.04.2024 (od chwili publikacji przez Organizatora postu z ogłoszeniem o Konkursie) do 13.05.2024 do godz. 12.00. Kolejne miejsca w Konkursie również ustalane są na podstawie uzyskanej przez komentarzy konkursowe liczby polubień.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w odrębnym poście i/lub relacji opublikowanymi na fanpage Organizatora w serwisie Facebook nie później niż 2 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. Wyniki ustalone w sposób, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego działu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu ma charakter publiczny. Publikacja:
  a. nazwy (w tym imienia i nazwiska)
  b. Odpowiedzi Konkursowej,
  Uczestnika będącego laureatem Konkursu w poście z wynikami Konkursu stanowi część procedury konkursowej. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik akceptuje również taki sposób ogłoszenia wyników.
 4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie o treści:
  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród Uczestnikom, jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku Sun Sport Jolanta Walas-Zdunek, ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska/nazwy mojego profilu będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport/) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.
 5. Organizator Konkursu przewiduje wyłonienie trzech laureatów nagród, których Odpowiedzi konkursowe na profilu Sun Sport w Facebook ((https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport/) zbiorą największą liczbę polubień o których mowa w pkt 4 tego działu.
 6. Organizator Konkursu przyzna trzem laureatom nagrody w postaci voucherów na pokrycie kosztów obozu* Sun Sport z oferty LATO 2024 na turnusie 1 (23.06.2024-01.07.2024), który będzie zarezerwowany przez nagrodzonego Uczestnika:
  a. Nagroda za 1 miejsce: voucher o wartości 2000 zł;
  b. Nagroda za 2 miejsce: voucher o wartości 500 zł;
  c. Nagroda za 3 miejsce: voucher o wartości 300 zł.

  *Organizator, w chwili rezerwacji obozu przez Zwycięzców konkursu, zaproponuje wszystkie dostępne opcje pobytu oraz terminy dopasowane do wieku dzieci. W przypadku, w którym Zwycięzca wybierze obóz o wyższym łącznym koszcie niż wskazany w Voucherze, może wykorzystać Voucher i dopłacić pozostałą różnicę w wartości. Koszt obozu oznacza koszt bez rabatów i kodów promocyjnych.

 1. Nagrody w postaci voucherów:
  a) nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, z KDR;
  b) dotyczą tylko nowych rezerwacji i nie mogą być wykorzystane dla obniżenia ceny już dokonanych rezerwacji
  c) nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów obozów z oferty Boskie Wakacje;
  d) nie mogą być wymienione na inne nagrody rzeczowe lub gotówkę.
 2. Po odebraniu przyznanej nagrody Uczestnik może przenieść własności nagrody na osobę trzecią.
 3. W celu odebrania nagrody reprezentujący Uczestnika Zgłaszający jest zobowiązany potwierdzić otrzymaną wiadomość dotyczącą wygranej w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 4. W przypadku, w którym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników na portalu Facebook, Uczestnik nie potwierdzi otrzymania wiadomości o wygranej oraz nie prześle Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, uznaje się, że Uczestnik ten zrzekł się przyznanej mu nagrody.
 5. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Uczestnika Organizator dokonuje korekty ogłoszonych wyników tak jakby uczestnik zrzekający się nagrody nie brał udziału w Konkursie. Poprawione wyniki wraz z podaniem przyczyny korekty publikowane są przez Organizatora na zasadach ogólnych.
 6. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w niniejszym Konkursie z uwagi na przedmiot Konkursu, sposób jego przeprowadzenia, a także wartość tych nagród podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem PIT (tzw. podatkiem od nagród).

 

IV. Odpowiedzialność:

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych Odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu serwisu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminów serwisu Facebook
  w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
  a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
  c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
  e) używania w Odpowiedzi konkursowej lub innych komentarzach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  f) posługiwania się przez Uczestnika nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
  g) naruszenia w jakikolwiek sposób praw autorskich Organizatora lub osób trzecich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi lub serwisowi Facebook,
  h) uzyskania przez Organizatora udowodnionych informacji, że Uczestnik w jakikolwiek sposób sfałszował wyniki konkursu lub w inny bezprawny sposób wpłynął na te wyniki.
 4. Organizator nie prowadzi prewencyjnej weryfikacji kont Uczestników w celu ustalenia istnienia bądź nieistnienia ewentualnych podstaw wykluczenia o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 5. Prawo wykluczenia Uczestnika z powodu wystąpienia co najmniej jednej z przyczyn o których mowa w punkcie poprzedzającym przysługuje Organizatorowi również po zakończeniu Konkursu.
 6. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V. Przeniesienie praw autorskich do treści Odpowiedzi konkursowych oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku Uczestnika

 

 1. Uczestnik może zamieścić w swojej Odpowiedzi konkursowej do Konkursu wyłącznie tekst, zdjęcie lub wideo, do których posiada pełnię autorskich praw majątkowych.
 2. Z chwilą opublikowania wyników Konkursu Organizator nabywa nieodpłatnie od nagrodzonego Uczestnika autorskie prawa majątkowe do treści Odpowiedzi konkursowej tego Uczestnika, w tym zgłoszonego zdjęcia lub wideo konkursowego. Nabycie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji:
  a) tworzenia w dowolnej formie, w tym elektronicznej, kompilacji, zbiorów i zestawień tych treści z wykorzystaniem przedmiotowego wideo konkursowego;
  b) rozpowszechniania tych treści w celach marketingowych na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach Organizatora na wykorzystywanych portalach społecznościowych
  (w szczególności Facebook, Instagram, YouTube, TikTok);
 3. W związku z nabyciem autorskich praw majątkowych do treści nagrodzonych Odpowiedzi konkursowych, z chwilą nabycia tych praw przez Organizatora Uczestnik udziela również Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie wizerunku wszystkich osób (w tym dzieci) obecnych na zdjęciach lub wideo konkursowych dla celów promocyjnych i reklamowych Organizatora (zgodnie z polami eksploatacji wskazanymi w punkcie poprzedzającym).VI.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 30.04.2024 (od chwili opublikowania przez Organizatora postu z ogłoszeniem o Konkursie do dnia 13.05.2024 r. do godz. 12:00.
  2. W kwestiach   nieuregulowanych   niniejszym   Regulaminem   stosuje   się    przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  3. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Kalisza (62-800 Kalisz)
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2024 r.

 

OBOZY LETNIE 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

IMPREZY INTEGRACYJNE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

WYJAZDY RODZINNE

 

JUŻ WKRÓTCE

 
 
 

OBOZY LETNIE 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

IMPREZY INTEGRACYJNE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

WYJAZDY RODZINNE

 

JUŻ WKRÓTCE

 
 
 

[metaslider id="69664"]
X
I