PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

Polityka prywatności

Informacja dla Klienta o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek z siedzibą w Kaliszu (62-800) Szlak Bursztynowy 11 – Formularz rezerwacyjny

 

I Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Ogólne rozporządzenie) informujemy, że:

  1. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania rezerwacji.
  2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Szlak Bursztynowy 11.
  3. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania rezerwacji niezbędnej dla zawarcia umowy uczestnictwa Pana/Pani dziecka w organizowanym przez Administratora turnusie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowania Panu/Pani pozostałych usług Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek wymaga uzyskania Pana/Pani wyraźnej zgody.
  5. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
  6. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie: – przedsiębiorstwom IT zajmującym się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem strony internetowej Administratora.
  1. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane w zbiorach danych osobowych prowadzonych przez Administratora przez okres realizacji zawartej umowy uczestnictwa Pana/Pani dziecka w organizowanym przez Administratora turnusie.
  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamowania Panu/Pani pozostałych usług Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres lat 3, po upływie tego okresu zostaną one usunięte, chyba, że Administrator wcześniej uzyska zgodę na przetwarzanie danych osobowych, także po upływie tego okresu.
  3. Jednocześnie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

– żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

– prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do żądania przeniesienia  danych osobowych do innego Administratora,

– prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

– prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,

– prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

  1. Administrator niezwłocznie zrealizuje Pana/Pani żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa Administrator powiadomi Pana/Panią niezwłocznie.
[metaslider id="69664"]
X
I