PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

Drodzy rodzice sunsportowych półkolonistów sprawdźcie, czy o wszystkim pamiętaliście, czy wszystko już wiecie:

KONTAKT - KIEROWNIK

 

Kierownik półkolonii: Olicja Jasieniecka tel. 664-178-884

MISJA I DOŚWIADCZENIE

Naszą misją jest rozbudzenie w dzieciach i młodzieży zaciekawienia światem, sportem, relacjami z drugim człowiekiem.

Misję tę realizujemy tworząc wyjątkowe warunki do rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Proponujemy bogaty program sportowo-rekreacyjny, integracyjny i edukacyjny. Współpracujemy z wychowawcami i instruktorami, którzy inspirują, zachęcają do zdrowego stylu życia, aktywności, uczą wyrażania emocji i szacunku oraz tworzą radosną atmosferę wychowawczą.

Ważne jest dla nas, aby zapewnić naszym uczestnikom nie tylko dobrą zabawę i doskonałe samopoczucie, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, aktywność i otwarcie na świat.

Idealnymi miejscami, spełniającymi rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży są nowoczesne ośrodki aktywnego wypoczynku, które stworzyliśmy dzięki 20-letniemu doświadczeniu, zaangażowaniu i pasji naszego zespołu.

Czujemy wielką radość, dumę i odpowiedzialność tworząc imprezy, które mogą stanowić wzmocnienie dla fizycznego, emocjonalnego, społecznego i intelektualnego rozwoju dzieci.

20 lat w branży organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży to powód do dumy! Tym bardziej, że nasza praca nieustannie nas cieszy i sprawia nam mnóstwo radości.

W ciągu tych lat przygotowaliśmy setki imprez: obozy dla dzieci, obozy dla młodzieży, wczasy rodzinne, wczasy dla rodziców z dziećmi, półkolonie, zielone szkoły, imprezy integracyjne, wycieczki szkolne, a także projekty międzynarodowe.

Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz gwarancję ubezpieczeniową w związku z wykonywaną działalnością udzieloną przez PTU SA Signal Iduna. Wszystkie obozy dla dzieci i młodzieży oraz półkolonie zgłaszane są w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzieci są dla nas najważniejsze, a więc w wakacyjnym szaleństwie :-) nie zapominamy o bezpieczeństwie! 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ

Jako organizator aktywnego wypoczynku, zarządzając własnymi ośrodkami wypoczynkowymi dla dzieci, mamy obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, kadrze wychowawczej, instruktorskiej oraz pracownikom.

Grupy zajęciowe liczą od 15 do 20 osób, zgodnie z wymogami wiekowymi określonymi w przepisach.

Poza kadrą kierowniczą zatrudniamy wychowawców, instruktorów zajęć specjalistycznych oraz pielęgniarkę.

Dysponujemy własnym sprzętem do realizacji wszystkich zajęć, sprawdzanym i serwisowanym po każdym sezonie.

BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE OŚRODKÓW

Ośrodek w Kaliszu jest własnością naszej firmy i dlatego mamy tutaj właściwie nieograniczone możliwości zarządzania. Ośrodek legitymuje się niezbędnymi protokołami dopuszczającymi do użytkowania.

OPIEKA WYCHOWAWCZA I MEDYCZNA

Nie martwcie się Drodzy Rodzice o Wasze kilkuletnie pociechy! Naszym instruktorom i wychowawcom żadne problemy dzieci nie są obce. Dbamy też o zdrowie i dobre samopoczucie naszych ulubieńców. Żaden niepokojący sygnał nie jest przez nas lekceważony.

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Każdy uczestnik naszych imprez jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 10 tys. zł oraz KL do 500 zł w PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Ubezpieczenie obejmuje: świadczenie z tytułu śmierci, świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (Wariant 1), assistance zakres podstawowy oraz ryzyka dodatkowe: następstwa wypadku powstałego wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, a także zwrot kosztów leczenia.

STANDARYZACJA PRACY SUN SPORT

Mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych Klientów – ich bezpieczeństwo, radość i zadowolenie, ale także zachowanie najwyższego poziomu świadczonych usług, komfort i bezpieczeństwo pracy instruktorów i wychowawców stworzyliśmy standardy pracy na naszych imprezach. Obejmują one zarówno pracę wychowawczo-opiekuńczą, standardy prowadzenia poszczególnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizacji dnia na półkoloniach, zasady postępowania w przypadku zachorowań, a nawet standardy pracy personelu socjalnego.

WSZYSTKIE NASZE IMPREZY ZGŁASZANE SĄ W KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA W POZNANIU.

 
REGULAMINY ZAJĘĆ

Przed każdymi zajęciami dzieci zapoznawane są z regulaminami uczestnictwa w zajęciach.

REGULAMIN PÓŁKOLONII DLA DZIECI

Wejście do ośrodka ograniczają: ogrodzenie, brama. Żadnej bramy ani żadnego ogrodzenia nie przekraczamy bez zgody instruktora.

 1. Wychowawcy oraz instruktorzy podczas trwania półkolonii letnich dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach.
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
 3. Uczestnicy półkolonii (w zależności od wybranej opcji godzinowej) przebywają pod opieką wychowawców.
 4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 5. Dzieci są odbierane wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym/posiadające pisemne upoważnienie.
 6. Sygnał dźwiękowy oznacza zbiórkę w miejscu wskazanym przez kadrę Sun Sport.
 7. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, wnoszenia próśb i skarg.
 8. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu półkolonii, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, szanować mienie, pomoce dydaktyczne, kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce, przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 9. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 10. Godziny posiłków: śniadanie 8:15, drugie śniadanie 10:30, obiad 13:00, podwieczorek 15:00.
 11. Podczas posiłków zachowujemy się kulturalnie (nie przekrzykujemy, pomagamy koleżankom i kolegom).
 12. Jeżeli chcemy o coś poprosić kelnerów podnosimy rękę.
 13. Na terenie ośrodka w dwóch punktach znajdują się punkty z wodą pitną. Prosimy, aby każdy uczestnik miał ze sobą podpisany bidon. Zależy nam na tym ze względów higienicznych i ekologicznych.
 14. Telefony wraz z ładowarkami oddajemy na przechowanie wychowawcy lub kierownikowi. Nie korzystamy z telefonów w czasie zajęć.
 15. Uczestnik półkolonii:
 • jest koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym,
 • jest zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości,
 • dba o dobre imię półkolonii,
 • szanuje starszych ludzi, swoich wychowawców oraz wszystkie dzieci
  Uczestnik ma prawo do:
 • opiniowania planu pracy i zgłaszania propozycji co do organizacji zajęć kierownikowi półkolonii lub bezpośrednio wychowawcy,
 • brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w nich,
 • zgłoszenia wychowawcy niedyspozycji,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu półkolonijnego w celach, do których one służą
 • bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika półkolonii.
  Uczestnik zobowiązany jest do:
 • nieoddalania się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna grupy,
 • dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia,
 • przestrzegania rozkładu dnia,
 • przestrzegania obowiązujących regulaminów.
  Wychowawcy w szczególności:
 • przez cały czas pobytu dzieci na półkoloniach wychowawca skupiają uwagę na dzieciach i obserwują ich zachowanie,
 • monitorują warunki do prowadzenia zajęć,
 • stosują zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 • podczas kasłania lub kichania używają jednorazowych chusteczek lub zasłaniają twarz wewnętrzną stroną łokcia,
 • dezynfekują ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk,
 • monitorują występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • informują kierownika wypoczynku o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci,
 • dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z zajęć,
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, w trakcie przerwy, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.
PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE

Doskonale wiemy, jak istotne jest abyście Państwo, wysyłając dziecko na wakacje, byli przekonani o dokonaniu właściwego wyboru. Wśród wielu warunków, jakie w tym względzie organizator musi spełnić, jednym z najistotniejszych, jest odpowiedni dobór grup wiekowych. Dzieci w grupie rówieśniczej w naturalny sposób rozwijają własną aktywność społeczną, uczą się kształtowania więzi z innymi, dialogu, analizowania argumentów, kompromisów, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Ideą wszystkich naszych imprez jest integracja uczestników. Organizujemy specjalne gry i zabawy, tak aby każde z dzieci miało szansę nawiązać wiele nowych kontaktów oraz nauczyć się współżycia w społeczności.

Mając to na uwadze dokonaliśmy podziału wiekowego w poszczególnych imprezach:

 • Półkolonie tematyczne w Kaliszu:

– Strefę Młodzików dla dzieci w wieku 7-9 lat

– Strefę Juniorów dla dzieci w wieku 10-12 lat

Grupa rówieśnicza umożliwia zaspokojenie potrzeb akceptacji, aprobaty i uznania oraz daje poczucie przynależności do większej społeczności. Dzięki zgranej paczce rówieśników Państwa dziecko będzie miało możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego, doskonałej zabawy w przyjaznej atmosferze!

WAKACYJNY BUDŻET

Każdy uczestnik z pewnością będzie dysponował jakimś budżetem udostępnionym przez Państwa. Powinny to być raczej kwoty o drobnych nominałach na słodkości, napoje czy pamiątki.

Na terenie ośrodka w Kaliszu prowadzimy sklepik, otwierany zwykle po obiedzie (tak, aby niejadki nie miały szansy przyswoić jedynie słodyczy :)) – dzieci mogą w nim zakupić m.in. własnej roboty desery, ciasta i ciasteczka, a także batony wieloziarniste, chrupki kukurydziane, pamiątki i napoje niegazowane (dzieci przez cały pobyt mają dostęp do wody lub wody z sokiem z cytryn lub pomarańczy).

CO ZABRAĆ NA PÓŁKOLONIE?

Ponieważ uczestniczyć będziecie w zabawach sportowo-rekreacyjnych, podczas których każdy dzień jest bardzo aktywny zabierzcie rzeczy, których nie będzie Wam szkoda poświęcić w imię dobrej zabawy 😊

CO ZABRAĆ NA PÓŁKOLONIĘ?

Prosimy o przygotowanie dla dziecka:

 • wygodnego, sportowego stroju i obuwia sportowego (nie mogą być to sandałki) odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych
 • dodatkowej koszulki oraz spodek (na wszelki wypadek)
 • bidonu lub butelki podpisanych imieniem i nazwiskiem (woda jest zawsze dostępna podczas półkolonii)
 • kremu z filtrem
 • czapki z daszkiem lub innego nakrycia głowy
 • okularów przeciwsłonecznych
 • stroju kąpielowego, klapków (jakby to dziwnie brzmiało, to jest poprawna forma :)) oraz ręcznika kąpielowego. Wszystkie te akcesoria niezbędne do zabaw wodnych proponujemy zapakować w oddzielną torbę (podpisaną imieniem i nazwiskiem).

Dzieci posiadają niezwykłą umiejętność zapominania co do nich należy 😊 dlatego warto, ważne dla Państwa lub dziecka rzeczy, podpisywać imieniem i nazwiskiem. Także nam będzie łatwiej zidentyfikować właściciela.

Uczestników:

 • Odjazdowych Półkolonii
 • Letnich Wibracji

prosimy o przyniesienie białej, zwykłej koszulki, która podczas zajęć zmieni się w multikolorowe wdzianko oraz ekotorby (zwykła materiałowa, gładka torba z rączkami), która okaże się designerskim projektem 😊

Do dyspozycji uczestników jest szatnia, w której zostawiają swoje rzeczy.

W sprawie rzeczy pozostawionych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem. W e-mailu prosimy opisać zgubę, wskazać turnus i ośrodek, a my postaramy się ją namierzyć 🙂

Pozostawioną odzież przechowujemy przez 2 tygodnie po zakończeniu turnusu, po tym czasie przekazujemy ją do instytucji wspierających osoby w trudnej sytuacji. Nie przechowujemy bielizny, kosmetyków, grzebieni.

SPECJALIZACJA - SPORT I REKREACJA

Naszą domeną są imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Każdego roku uczestnicy naszych imprez mogą wybierać z ponad 60 zajęć sportowych, artystycznych, fabularnych, rozrywkowych. Prócz doskonałej zabawy, zdrowego i aktywnego wypoczynku dbamy także o walory edukacyjne naszych zajęć. Niepostrzeżenie rozbudzamy w dzieciach ciekawość poznawczą, zachęcamy do wyrażania własnych poglądów, rozwijamy wrażliwość estetyczną, empatię, uczymy współdziałania w grupie, zarażamy chęcią uprawiania sportu. Stawiamy przed nimi ambitne zadania, ale zawsze dostosowane do możliwości dzieci, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Nasze imprezy to coś specjalnego dla tych, którzy lubią nie tylko dobrą zabawę, aktywny wypoczynek, ale są także przekonani, że każdy może spróbować sportów mniej lub bardziej ekstremalnych. 

WYJŚCIA POZA OŚRODEK

W Kaliszu wyjścia poza ośrodek dotyczą zajęć realizowanych w ramach oferty półkolonii, m.in. zajęcia detektywistyczne, survivalowe, podchody czy poszukiwanie skarbu.

Zajęcia pn. wyprawa kajakowa realizowane są w Przystani Kalisz pod czujnym okiem ratownika.

NAJBOGATSZY PROGRAM

Możemy pochwalić się najbogatszą ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Każdego roku, w sezonie letnim nasi Klienci mogą wybierać spośród ponad 60 dyscyplin sportowo-rekreacyjnych: od zajęć typowo sportowych, przez artystyczne, po rozrywkowe i zajęcia edukacyjne.

Realizujemy wszystkie wskazane w programie imprezy punkty. Wyjątek stanowią sytuacje nadzwyczajne, niezależne od nas, np. awaria sprzętu czy niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć (np. nie można realizować zajęć w parku linowym przy dużym wietrze, jazdy quadami w ulewnym deszczu). Wówczas realizujemy zajęcia alternatywne, ewentualnie, jeśli czas pozwala kumulujemy zajęcia niezrealizowane z powodu awarii czy niesprzyjającej pogody w innym dniu. Wszystkie wskazane w ofercie zajęcia znajdują się w cenie imprezy. Nie stosujemy żadnych dopłat za zajęcia. 

Przygotowaliśmy wiele atrakcji, a zajęcia i zabawy organizujemy w taki sposób, aby każdy mógł wykazać się zaangażowaniem i kreatywnością, aby każdego zaciekawić, zaintrygować, nie pozostawić obojętnym, aby na wszystkich buziach wywołać uśmiech i usłyszeć wybuchy radości :-), aby bezszelestnie przemycić ponadczasowe wartości, które same zadomowią się w umysłach naszych dzieci. Wiedząc jak różne są potrzeby i zachowania dzieci program przygotowujemy zawsze odrębnie dla każdej z grup i dostosowujemy do wieku uczestników. 

Choć możemy pochwalić się najbogatszą ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych to wiemy, że pogoda lubi płatać figle. Co prawda zwykle mamy pogodowe szczęście, ale może się tak zdarzyć, że pogoda zrobi nas na…szaro? …. mokro? Wówczas wypełnimy dzień tymi wszystkimi atrakcjami, które tylko będziemy mogli zrealizować i oczywiście, na które będziemy mieli ochotę. Nie ma możliwości, aby dzieci pochłonęła nuda, maruda i zrzędliwość. 

Wszyscy uczestnicy podzieleni są na grupy. Każda grupa ma swojego instruktora-wychowawcę. 

NASZA KADRA, OPIEKA MEDYCZNA

Nasza kadra to odpowiedzialni wychowawcy i profesjonalni instruktorzy – ludzie z pasją! 

Wykwalifikowana, doświadczona kadra zapewnia nam doskonałą realizację wszystkich aspektów, zarówno sportowych, jak i edukacyjnych naszych imprez.

 • Kadra zarządzająca: funkcję kierowników pełnią pedagodzy, nauczyciele, osoby doświadczone i znane nam od lat, zapewniający prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie półkolonii.
 • Każda grupa zajęciowa ma swojego wychowawcę.  Prócz kierownika, to właśnie z wychowawcą mają Państwo najczęściej kontakt. w większości są to od lat te same osoby, ale każdego roku nasze szeregi zasila kilku nowych instruktorów. Dobieramy ich wyjątkowo starannie – to profesjonaliści, zaufani i sprawdzeni w najtrudniejszych warunkach.
 • Kadra, to także ekipa instruktorów odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć specjalistycznych:

Wychowawcy i instruktorzy legitymują się niezbędnymi kwalifikacjami, ale przede wszystkim bardzo lubią pracę z dziećmi i młodzieżą. Ku naszej radości to uwielbienie jest obustronne, ponieważ każdego roku oczekujecie od nas (a wiemy to dzięki Waszym telefonom i mailom), że Ci sami instruktorzy i wychowawcy pojawią się i tym razem.

Pracuje z nami także pani pielęgniarka, która pełni dyżur pod telefonem. To jej profesjonalizm i doświadczenie pozwalają zadbać o wszystko i wszystkich 😊 Posiadamy dobrze wyposażoną apteczkę, ale mogą w niej znajdować się wyłącznie leki podstawowe. W przypadku, w którym Państwa dziecko miałoby przyjmować leki przepisane przez lekarza i chcieliby je Państwo przekazać na półkolonie należy do nich dołączyć zlecenie lekarskie na ich podawanie (szczegóły w karcie kwalifikacyjnej dołączonej do umowy).

Każdego roku cała nasza kadra spotyka się podczas kilkudniowego zgrupowania instruktorskiego, podczas którego podsumowujemy i analizujemy miniony sezon. To doskonała okazja do dyskusji na tematy programowe, wychowawcze oraz do rozważań dotyczących ewentualnych ulepszeń, zmian, nowości. To także czas szkoleń dla naszej kadry oraz fantastyczna sposobność poznania i sprawdzenia potencjalnych wychowawców.

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW IMPREZ SUN SPORT

Program półkolonii jest bardzo bogaty i wypełnia każdy dzień turnusu. Chcemy, aby telefon służył wyłącznie kontaktowi z rodzicem. W czasie trwania zajęć ze względu na ich charakter prosimy, aby uczestnicy zostawili telefony w szatni. Istnieje możliwość skorzystania z telefonu w czasie przerwy.

Prosimy o rozmowę z dziećmi i przedstawienie zasad korzystania z telefonów w czasie trwania półkolonii.

POSIŁKI I DIETY

Liczba posiłków zależy od wykupionej oferty i wariantu imprezy.

 • Półkolonie tematyczne w Kaliszu:

–  Pobyt od 7:30: śniadanie 8:15, drugie śniadanie 10:30, obiad 13:00, podwieczorek 15:00 (odbiór dzieci między 16.30 a 17.00)

– Pobyt od 9:00: drugie śniadanie 10:30, obiad 13:00, podwieczorek 15:00 (odbiór dzieci między 16.30 a 17.00)

Stworzyliśmy dla Państwa dzieci jadłospis, który pozwala nam wprowadzać etapami zasady racjonalnego żywienia, opartego na naturalnych produktach. Naszych dostawców staramy się weryfikować i kupować produkty najwyższej jakości. Do każdego posiłku włączamy jak najwięcej warzyw, owoców i zdrowych produktów w zachęcającej formie. Zupy, sosy są zagęszczane warzywami oraz śmietaną, nie mąką. Ograniczyliśmy do minimum spożycie cukru zastępując go często miodem lub ksylitolem. Podajemy zawsze świeże, smaczne, dobrze doprawione potrawy. Nie podajemy jedzenia z puszek, nie korzystamy z kostek rosołowych, wykorzystujemy wyłącznie naturalne przyprawy i mieszanki warzywne bez glutaminianu sodu. Podajemy czystą wodę lub wodę z cytryną, pomarańczami i miodem zamiast napoi gazowanych, słodzonych soków itp. Ciepłe napoje to herbata, prawdziwe kakao i kawa zbożowa. Stosujemy wyłącznie jogurty naturalne najlepszej jakości i na ich bazie przygotowujemy desery.

W każdej chwili mogą otrzymać wodę lub wodę z sokiem. Na terenie ośrodków znajdują się sklepiki, w których można dokonać drobnych zakupów. Produkty w nich sprzedawane są świeże i zawsze odpowiednio przechowywane.

DIETY W przypadku potrzeb wynikających z zachowania diety, konieczne jest zaznaczenie tego faktu w formularzu rezerwacyjnym, a następnie szczegółowe pisemne ustalenia zawarte w karcie kwalifikacyjnej. Maile w sprawie ustalenia szczegółów diety prosimy kierować na adres biuro@sun-sport.pl. Przykładamy ogromną wagę w przygotowanie diet specjalnych, tym bardziej że niektóre z nich wymagają specjalnych warunków sanitarnych, oddelegowania jednej osoby do ich przygotowania, a także zakupów w wyspecjalizowanych sklepach.

DIETY SPECJALNE

W przypadku wykupienia pobytu do 17.00 dopłaty:

 • Celiakia – od 100 zł za turnus
 • Dieta bezglutenowa – od 70 zł za turnus
 • Wegańska – od 70 zł za turnus
 • Wegetariańska – bez dopłat
 • Wybiórcza – od 60 zł za turnus

W przypadku wykupienia pobytu do 13.00 dopłaty:

 • Celiakia – od 70 zł za turnus
 • Dieta bezglutenowa – od 50 zł za turnus
 • Wegańska – od 50 zł za turnus
 • Wegetariańska – bez dopłat
 • Wybiórcza – od 40 zł za turnus
WYRÓŻNIAMY Z RADOŚCIĄ

Ci najbardziej zaangażowani, wykazujący się wyjątkowymi umiejętnościami, osiągnięciami otrzymują nagrody specjalne :). Nagradzamy dobre zachowanie, czasem zmianę zachowania, zaangażowanie, inicjatywę czy pomysłowość. Doceniamy nie tylko doskonałe wyniki, ale także inne sukcesy: plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne, przywódcze, koleżeńskie…

BEZWZGLĘDNI JESTEŚMY WOBEC

Spożywania i posiadania alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania lub posiadania środków odurzających! W takich przypadkach reagujemy ostro i natychmiastowo!

Wymagamy także wysokiej kultury osobistej w stosunku do kierowników, instruktorów, wychowawców, wszystkich osób zatrudnionych w ośrodku lub będących jego gośćmi oraz oczywiście w stosunku do kolegów i koleżanek!

Nasi podopieczni muszą stosować się do poleceń kadry instruktorskiej oraz przestrzegać przepisów prawa na terenie kraju!

RELACJE ZDJĘCIOWE, FACEBOOK, INSTAGRAM, YouTube

Na naszej stronie facebookowej zamieszczamy króciutkie relacje fotograficzne, czasem filmowe z naszych imprez. To fantastyczny sposób, abyście mogli Państwo poczuć tę niezwykłą atmosferę, podejrzeć, jak bawią się dzieci, jak zdobywają nowe doświadczenia i przeżywają wyjątkowe chwile 🙂

Na Instagramie sun_sport_obozy pojawiać się będą relacje filmowe, a na sunsportowym YouTube po zakończeniu sezonu mogą być dostępne relacje filmowe.

DO ZOBACZENIA TAKŻE W WIRTUALNYM ŚWIECIE!

DOKUMENTY, PŁATNOŚCI, FV

DOKUMENTY

Każdy z Państwa, po dokonaniu rezerwacji (e-mailowej, osobistej) otrzyma komplet dokumentów (drogą elektroniczną, a na wyraźne życzenie drogą pocztową): umowę, której integralną częścią są „Warunki uczestnictwa” oraz kartę kwalifikacyjną. Prosimy też o dokładne zapoznanie się z ofertą opublikowaną na naszej stronie www.sun-sport.pl.

 

Skan podpisanej umowy oraz wypełnionej karty kwalifikacyjnej należy odesłać w ciągu 5 dni od dnia jej wystawienia (jest to termin tożsamy z terminem wpłaty zaliczki i wskazany jest w umowie) na adres biuro@sun-sport.pl.

 

Karta kwalifikacyjna stanowi dla nas bardzo ważny dokument. Dlatego prosimy, aby uwzględnić w niej wszystkie istotne informacje na temat stanu zdrowia dziecka. Jeżeli dziecko musi przyjmować na stałe leki konieczne jest zlecenie lekarskie (znajduje się ono w karcie i musi je wypełnić i podpisać lekarz). Wyłącznie zlecenie lekarskie umożliwi podawanie na stałe leku dziecku (dotyczy to wszystkich leków podawanych regularnie: od witaminy C począwszy, poprzez suplementy, kończąc na lekach związanych z poważnymi schorzeniami). Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe, aby dzieci samodzielnie przyjmowały leki. Lekarstwa prosimy przekazywać w oryginalnych opakowaniach i blistrach. Opakowanie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Prosimy o jak najszerszą informację, tak abyśmy mogli w pełni zaopiekować się Państwa pociechą. Zawierać ona może wszystkie istotne wiadomości, które Państwa zdaniem mogą nam pomóc w sprawowaniu opieki. Zarówno te dotyczące bezpośrednio stanu zdrowia dziecka (np. dolegliwości lub objawy występujące u dziecka, nazwy leków podawanych przy okazji codziennych, drobnych zdarzeń np. bólu głowy, brzucha, zęba itp.), ale także te dotyczące jego indywidualnych zachowań, obaw, odnajdywania się w grupie rówieśniczej itp.  Wszystkie te informacje pozwolą nam nie tylko troskliwie zająć się dziećmi, ale przede wszystkim odpowiednio reagować w sytuacji choroby lub wypadku. Prosimy nie pakować dziecku żadnych leków (chyba, że ich podawanie wynika ze zlecenia lekarskiego).

 

Otrzymanie skanu dokumentów od Państwa, po ich uważnym sprawdzeniu, zawsze potwierdzamy e-mailowo. Jeżeli nie odeślą Państwo w wyznaczonym terminie któregoś z dokumentów system będzie wysyłał automatyczne e-maile z przypomnieniem. Także wówczas, gdy odeślą Państwo tylko jeden dokument, a wciąż będzie brakowało drugiego.

 

UWAGA! Skan prawidłowo wypełnionej i terminowo odesłanej do biura karty kwalifikacyjnej jest warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie.

 

 

PŁATNOŚCI

 • ZALICZKA wynosi minimum 30% wartości umowy i płatna jest w ciągu 5 dni od dnia wystawienia umowy. Dzień zapłaty wskazany jest ściśle w umowie. W tym dniu należność musi już znaleźć się na naszym koncie. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymają Państwo automatyczne powiadomienie sms i e-mailem.
 • POZOSTAŁĄ KWOTĘ należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy (dzień, w którym należność powinna być na naszym koncie znajduje się w umowie). Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymają Państwo automatyczne powiadomienie sms i e-mail.
 • Prosimy pamiętać, że warunkami skorzystania z ewentualnego rabatu są: terminowe płatności oraz terminowy zwrot dokumentów (zgodnie z warunkami wszystkich ogłaszanych promocji).
 • Rabat. Jeżeli dokonują Państwo rezerwacji w czasie obowiązywania promocji, chęć skorzystania z wybranego rabatu należy wskazać w formularzu rezerwacyjnym. Wówczas zostanie on uwzględniony w umowie. UWAGA! Przekroczenie terminu płatności skutkuje automatycznym anulowaniem przyznanego rabatu.

 

                    FORMY PŁATNOŚCI:

  • Mogą Państwo wygodnie i bezpiecznie dokonać płatności poprzez serwis internetowy tpay.com. W mailu, który otrzymają Państwo od nas wraz z umową będzie znajdował się link do płatności.
  • Przelewem bankowym (krajowym) na wskazany przez Organizatora indywidualny nr konta bankowego: BANK Pekao SA, które zostanie wskazane mailu, który otrzymają Państwo od nas wraz z umową.
  • Nr konta dla przelewów zagranicznych: BANK Pekao SA, NR 80 1240 2946 1111 0010 8481 2693, IBAN: „PL”, kod SWIFT: „PKOPPLPW”. Tytuł przelewu: numer umowy oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

KOSZTY REZYGNACJI LUB PRZERWANIA UDZIAŁU W IMPREZIE

Zachęcamy do zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednym z ubezpieczycieli, którzy świadczą taką usługę jest firma SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Zawarcie takiej polisy musi odbyć się w ciągu 7 dni od dnia wystawienia umowy kupna półkolonii, czyli od dzisiaj. Aby zawrzeć takie ubezpieczenie KLIKNIJ TUTAJ.

 •   Faktury wystawiamy na podstawie deklaracji złożonej w formularzu rezerwacyjnym wypełnianym przez Państwa on-line. 
  • Bardzo prosimy o sprawdzenie w firmie, na kogo ma zostać wystawiona FV (na Państwa, dziecko, firmę) tak, aby uniknąć wystawiania korekt.
  • Standardowo FV zawiera następujące informacje: 
   • termin i miejsce wypoczynku
   • imię i nazwisko uczestnika
   • informację „wypoczynek dzieci i młodzieży”
  • W przypadku, gdy taka deklaracja nie została złożona w chwili rezerwacji imprezy, konieczne jest wysłanie e-maila na adres finanse@sun-sport.pl. Prośba musi wpłynąć z adresu e-mail, który wskazali Państwo w umowie do korespondencji z nami.
  • FV wystawiamy po dokonaniu całkowitej płatności, w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. 
  • Wniosek o wystawienie FV można zgłosić najpóźniej do 14 dni po zakończeniu imprezy!
  • FV wysyłamy pocztą elektroniczną w formacie PDF, na adres e-mail wskazany w umowie. FV pocztą tradycyjną wysyłamy wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta.

X
I