PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

Zapraszamy na LIVE!

cze 18, 2024

 

Dlaczego warto być z nami na LIVE 20 czerwca o godzinie 19:00?

 

Odpowiemy na najważniejsze pytania przed obozami

 

  Między innym będzie o transporcie, komunikatach, zakwaterowaniu.

 

  Powiemy Wam co zabrać na obóz, a czego nie zabierać?

 

  Zdradzimy szczegóły atrakcji jakie czekają na Was w dniu pierwszym i jaki będzie w tym roku Event na start!

 

 

Czy będą niespodzianki?

 

Oczywiście! Żadne wydarzenie SUN SPORT nie może się odbyć bez niespodzianek i prezentów!

Jesteś naszym stałym klientem, czy dołączasz do nas po raz pierwszy? Dla każdego z Was mamy prezent:

 

• rabat 450 zł dla naszych stałych klientów na zakup kolejnego obozu z oferty LATO-2024.

• rabat 350 zł dla naszych nowych klientów na wszystkie obozy letnie z oferty LATO-2024 na turnusie 8.

Szczegółowe warunki promocji zostaną ogłoszone podczas LIVE.
 
 

A to jeszcze nie wszystko!

 

Podczas LIVE odbędzie się konkurs, 6 zwycięzców którego dostaną 4 pakiety gadżetów z nowej kolekcji każdy o wartości 100 zł:

 • 2 pakiety dla użytkowników IG
 • 2 pakiety Dla użytkowników Fb

 

Warto być z nami!

 

LIVE odbędzie się 20 czerwca o godz. 19:00 na dwóch platformach

 

 

Czekamy na Was!

 

 

__________________

Przejdź do oferty obozów:

 

__________________

 

Regulamin konkursu „ODPRAWA SUN SPORT”

 

I. Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „ODPRAWA SUN SPORT”.
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja w społeczeństwie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz zachęcanie uczestników live do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony podczas wydarzenia na żywo na fanpage’u na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport

oraz na platformie Instagram pod adresem:

https://www.instagram.com/sun_sport.pl/

 

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Jolanta Walas-Zdunek, adres: ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz (dalej: „Organizator”).
 2. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 3. Nadzór nad   prawidłowością   i   przebiegiem   Konkursu, tj.   udzielaniem   informacji   na   temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem pisząc wiadomość na adres e-mail: marketing@sun-sport.pl.
 4. Zgłaszając się do Konkursu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

II. Uczestnicy konkursu:

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:
 2. a) w chwili zgłoszenia do konkursu ukończyła lat 13;
 3. b) posiada konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram..
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

III. Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa:

 

 1. Zasady konkursu będą ogłoszone podczas transmisji na żywo (LIVE), która będzie prowadzona poprzez fanpage SUN SPORT na Facebooku oraz na Instagramie 20.06.2024 o godz. 19:00.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zostawienie komentarza podczas transmisji na żywo na fanpage’u SUN SPORT na Facebooku lub na Instagramie
 3. Komentarz konkursowy powinien zawierać odpowiedź na jedne s dwóch pytań konkursowych, które będą ogłoszone podczas transmisji na żywo.
 4. Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, którzy jako pierwsi podadzą prawidłową odpowiedź.
 5. Za zgłoszenie do udziału w Konkursie uważa się zamieszczenie komentarza konkursowego podczas transmisji. Inna forma przesłania informacji Organizatorowi nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 6. Konkurs trwa od momentu rozpoczęcia do zakończenia transmisji na żywo w dniu 20.06.2024.
 7. Uczestnik konkursu, który został zwycięzcą poprzez zostawienie komentarza z prawidłową odpowiedzią na jedne z pytań, nie może już zostać zwycięzcą odpowiadając na drugie pytanie konkursowe.
 8. W trakcie Konkursu przy komentowaniu konkursowego postu zakazuje się:
 9. a) używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna);
 10. b) zgłaszania do Konkursu tekstu lub zdjęć:

– przedstawiających treści o charakterze bezprawnym lub o charakterze pornograficznym lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nagość, prezentowanie znaków lub symboli uznawanych za niedozwolone);

– naruszających w jakimkolwiek zakresie prawa autorskie przysługujące osobom trzecim.

Takie komentarze będą niezwłocznie usuwane przez Organizatora a Uczestnik zamieszczający takie treści zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora podczas transmisji na żywo. Wyniki ustalone w sposób, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego działu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu ma charakter publiczny. Publikacja:
 3. a) nazwy (w tym imienia i nazwiska)
 4. b) konkursowego komentarza.

Uczestnika będącego laureatem Konkursu w poście z wynikami Konkursu stanowi część procedury konkursowej. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik akceptuje również taki sposób ogłoszenia wyników.

 1. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik składa oświadczenie o treści:

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród Uczestnikom, jest Jolanta Walas – Zdunek prowadząca działalność pod firmą Organizator Aktywnego Wypoczynku Sun Sport Jolanta Walas-Zdunek, ul. Szlak Bursztynowy 11, 62-800 Kalisz. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalach Facebook i Instagram:

https://www.facebook.com/kalisz.sun.sport

https://www.instagram.com/sun_sport.pl/

 

W związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

 1. Nagroda – Organizator konkursu przewiduje wyłonienie czterech zwycięzców, którzy zostawią prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.
 2. Organizator Konkursu przyzna czterem laureatom nagrody w postaci pakietów gadżetów firmowych o wartości nie mniej niż 100 zł.
 3. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę lub na inne nagrody rzeczowe.
 4. Jeżeli Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który będzie uczestnikiem obozów w sezonie LATO 2024, nagroda zostanie mu przekazana bezpośrednio w ośrodku. Aby otrzymać nagrodę wystarczy okazać voucher kierownikowi obozu. Voucher zostanie przesłany Zwycięzcy drogą elektroniczną.
 5. Jeżeli Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik niebędący uczestnikiem obozów, nagroda zostanie mu przesłana pocztą.
 6. W celu odebrania nagrody reprezentujący Uczestnika Zgłaszający jest zobowiązany potwierdzić otrzymaną wiadomość dotyczącą wygranej w wiadomości prywatnej na portalach Facebook lub Instagram.
 7. W przypadku, w którym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników na portalach Facebook lub Instagram, Uczestnik nie potwierdzi otrzymania wiadomości o wygranej oraz nie prześle Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, uznaje się, że Uczestnik ten zrzekł się przyznanej mu nagrody.
 8. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Uczestnika Organizator dokonuje korekty ogłoszonych wyników tak jakby uczestnik zrzekający się nagrody nie brał udziału w Konkursie. Poprawione wyniki wraz z podaniem przyczyny korekty publikowane są przez Organizatora na zasadach ogólnych.
 9. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w niniejszym Konkursie z uwagi na przedmiot Konkursu, sposób jego przeprowadzenia, a także wartość tych nagród podlegają zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem PIT (tzw. podatkiem od nagród).

 

IV. Odpowiedzialność:

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu serwisów Facebook i Instagram lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminów serwisów Facebook i Instaram
  w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilów użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
 4. a) udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
 5. b) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
 6. c) naruszenia w jakikolwiek sposób praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisom Facebook i Instagram;
 7. d) uzyskania przez Organizatora wiarygodnych i niepodważalnych dowodów, że Uczestnik w jakikolwiek sposób sfałszował wyniki konkursu lub w inny bezprawny sposób wpłynął na te wyniki.
 8. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V. Postanowienia końcowe:

 

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie 20.06.2024 od momentu opublikowania transmisji do dnia do momentu jej skończenia.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Kalisza (62-800 Kalisz)
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2024 r.

OBOZY LETNIE 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

IMPREZY INTEGRACYJNE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

WYJAZDY RODZINNE

 

JUŻ WKRÓTCE

 
 
 

OBOZY LETNIE 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

ZIELONE SZKOŁY 2024

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

IMPREZY INTEGRACYJNE

 

ZOBACZ OFERTĘ

 
 
 

WYJAZDY RODZINNE

 

JUŻ WKRÓTCE

 
 
 

[metaslider id="69664"]
X
I